Lokale samarbeidsutvalg – LSU

Vestre Viken helseområde er i dag
organisert med fem lokale samarbeidsutvalg (LSU).

LSU skal operasjonalisere
strategier og føringer gitt av SSU (Strategisk samarbeidsutvalg) og ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ. LSU kan også være en arena for kommunespesifikk samhandling.

Referater fra avholdte møter, tilgjengeliggjøres fortløpende på hjemmesiden til Kommunehelsesamarbeidet nedenfor