Helsefelleskap Vest-Viken

Avtaler

Avtale mellom regjeringen og KS om innføring av helsefelleskap for å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste

Avtale om etablering av helsefelleskap
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-helsefelleskap/id2674825/

Helsefelleskapet Vest-viken

Partene har et felles ansvar for at befolkningen får riktig bistand, behandling og oppfølging på rett sted og til rett tid og at befolkningen skal ha likeverdige helsetjenester av god kvalitet uavhengig av bosted og sosiale forhold.

Helsefelleskapet er bedt om å fokusere særlig på disse områdene:

  • Barn og unge
  • Personer med rus og psykiske helseplage
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere lidelser

Overordnet samarbeidsavtale Helsefelleskap i Vest-Viken

https://kommunehelsesamarbeidet.no/wp-content/uploads/2021/09/Overordnet-samarbeidsavtale-mellom-kommuner-og-Vestre-Viken-HF-1.pdf

Partnerskapsmøte i helsefellesskapet

4. februar 2022

Partnerskapsmøtet avholdes som en årlig konferanse med politiske og administrative toppledere fra kommunene samt toppledelsen og styret for Vestre Viken, tillitsvalgte, fastlegerepresentant, pasientombud, statsforvalter, KS og brukerrepresentant.

Fredag 4.februar 2022 var helsefelleskapet Vest-Viken samlet til årets partnerskapsmøte, med ca. 80 deltakere. Alle de 21 kommunene i kommunehelsesamarbeidet var representert.

  • Siri Hatlen, styreleder Vestre Viken helseforetak og Gunn Cecilie Ringdal, Ordfører i Lier kommune ønsket velkommen.
  • Grete Syrdal, avtroppende leder strategisk samarbeidsutvalg og leder av samarbeidsstyret gav en status for arbeidet i helsefelleskapet så langt.
  • Rune Kløvtveit, leder av brukerutvalget i Vestre Viken og Håvard Hagen Vika, representant for fastlegene holdt hvert sitt innlegg med erfaringer i helsefellskapets første år.
  • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken orienterte om bakgrunn og prosess for planarbeidet med den reviderte utgaven av Vestre vikens utviklingsplan.  Ambisjon og strategier samt konkrete samhandlingstiltak er skissert.

Utviklingsplanen ligger ute til høring med frist den 21 mars.

  • Grete Syrdal, Kommunalsjef Helse og sosial i Bærum kommune, Kari Hesselberg, Kommunalsjef i Øvre Eiker kommune og Anne-Hilde Crowo, Kommunalsjef Helsetjenester i Drammen kommune bidro med kommentarer til de punktene i utviklingsplanen som er mest relevante for helsefelleskapets arbeid.
  • Avslutningsvis inneholdt møtet en presentasjon om den digitale transformasjon og hva det betyr for helsetjenesten ved Andreas Moan, Prosjektdirektør i Helse-Sør Øst.

Øvrig omtale av møtet;

https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/partnerskapsmote-i-helsefellesskapet

Presentasjonene fra møtet ligger nedenfor:

Presentasjoner:

Referater fra utvalgene

Referater fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

Referater fra Lokale samarbeidsutvalg (LSU)

LSU Ringerike

 
 

LSU Kongsberg
Referat-LSU-Kongsberg-21-2-2022-3

Orientering mobilt rtg vedlegg sak 22-7 LSU møte 21 mars 2022

Vestre-Viken-utviklingsplan-1

Samarbeidsrutine kompetansenettverk palliasjon og kreftomsorg 21 02 2022

H Taksrud om BUP LSU kongsberg 210222

LSU Drammen

LSU Hallingdal

LSU Asker og Bærum
Referat Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) Asker og Bærum

Styringsinformasjon
Formålet med styringsinformasjonen til helsefellesskapene, er å legge grunnlag for en god og likeverdig dialog som gir rom for lokale tilpasninger og fleksible løsninger. Grunnlaget for et godt samarbeid, er at partnerne har en felles forståelse av situasjonen. En måte å få til dette på, er å sammenligne seg med andre helsefellesskap.

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/styringsinformasjon-til-helsefellesskapene

Samarbeidsstyret

Referat fra møte i samarbeidsstyret 10.01.2022