Felles tjenestekontrakt BPA

Retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble lovfestet fra 1. januar 2015; se Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Rettighetsfestingen er ment å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

Alle kommuner i KHS ble i 2019 invitert til å være med i anskaffelsen av ny tjenestekonsesjonskontrakt BPA. Det var 16 kommuner som ble med i arbeidet. Bærum kommune tok, på vegne av KHS, ansvaret for å lede anskaffelsesprosessen. Kommunene deltok i samarbeidet med nødvendige ressurser og kompetanse.

Den enkelte kommune er part i kontraktene med leverandørene og er fullt ut ansvarlig for implementering, kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging og utløsning av evt. opsjon for egen kommune.

Dagens tjenestekonsesjonskontrakt er bygget opp med:

  • En tjenestekonsesjonskontrakt mellom den enkelte kommune og leverandørene som blir tildelt kontrakt.
  • Et bestillingsskjema fra kommunen til hver enkelt leverandør.
  • En avtale mellom den enkelte bruker/arbeidsleder og hans/hennes valgte leverandør.
  • Skjemaer for egenrapport om lønns- og arbeidsvilkår, kvartalsrapportering, bytte av leverandør og avstemming av leverte timer.

Kontrakten er gjeldende fra 1. mars 2021 med 6 års varighet. Har du spørsmål knyttet BPA og brukervalg, kontakt din kommune.


Erfaringsnettverk

Kommunehelsesamarbeidet drifter et erfaringsnettverk der tjenesteansvarlige, kommuneadvokater og andre ledere i kommunene deltar. Her diskuterer vi lov og avtaleverk, konsekvenser av rettighetsfesting, forhold knyttet til egen og eksterne leverandørers praksis. Nettverket diskuterer også enkeltsaker og konkrete problemstillinger, med sikte på å etablere lik praksis.

Kontaktperson for nettverket er randi.klemetsen@baerum.kommune.no

Spørsmål knyttet til tjenestekontrakt rettes til din kommune