Om Kommunehelse-samarbeidet

Kommunehelsesamarbeidet (KHS) er et helsesamarbeid sammensatt av 21 kommuner i Vestre Viken opptaksfelt. Følgende kommuner deltar: Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål

 

Formålet med samarbeidet

Kommunehelsesamarbeidet (KHS) skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken og bidra til utviklingen av fremtidenes helsetjeneste i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.

KHS skal gjennom sitt tverrkommunale samarbeid bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling  gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og utviklingsprosjekter.

KHS skal ivareta kommunenes interesser og ansvar i samhandlingen med Vestre Viken og bidra til utvikling av helhetlige helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og innbyggernes behov for helsehjelp.

KHS har ikke beslutningsmyndighet på vegne av kommunene, men er en støtte for kommunene slik at de får et godt beslutningsgrunnlag internt og i samarbeid med Vestre Viken.

Kommunehelsesamarbeidet ledes av et Samarbeidsstyre

Samarbeidsstyret består av 7 representanter fra Ringeriksregionen, Hallingdal, Midt-Buskerud, Drammensområdet, Kongsbergregionen, Asker og Bærum. Representantene velges blant kommunalsjefer/kommunaldirektører, eller representanter med tilsvarende myndighet, herav minst to fra små kommuner.

Kommunene peker ut representanter til Samarbeidsstyret. Virketid for representantene er 4 år, med mulighet for gjenvalg.

Samarbeidsstyret møtes minimum 4 ganger pr. år.

Bærum kommune er utpekt til å lede KHS fra 2019-2022. Dette innebærer ledelse av Samarbeidsstyret og arbeidsgiveransvar for koordinator og KS e-Komp koordinator. Samarbeidsstyret oppretter en nestlederfunksjon og nestleder bør representere de mindre kommunene.

Samhandlingskoordinator for KHS skal følge opp samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i henhold til oppdrag fra Samarbeidsstyret.

Les mer om Samarbeidsstyret her: Samarbeidsstyret – Kommunehelsesamarbeidet

Samhandlingsnettverk

Samhandlingsnettverket skal bidra til styrking av helsefelleskapet med å gjennomføre vedtak fattet i samarbeidsstyret og i SSU. Samhandlingsnettverket ledes av samhandlingskoordinator i KHS. Samhandlingsnettverket skal bestå av en representant fra hvert LSU-område.

Representantene består pr 2021 av:

Asker kommune: Nanette Mia Bohn

Bærum kommune: Anne Marie Flovik

Drammensregionen: Hanne Stubberud

Ringeriksregionen: Navn oppdateres

Kongsbergregionen: Kjersti Eide

Hallingdalsregionen: Christoffer K. Boge