Kommunehelsesamarbeidet (KHS) er et helsesamarbeid sammensatt av 21 kommuner i Vestre Viken opptaksfelt. Følgende kommuner deltar:

Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål

Kommunehelsesamarbeidet (KHS) skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken og bidra til utviklingen av fremtidenes helsetjeneste i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Les mer om Kommunehelsesamarbeidet her 

 

 

Referater fra alle møter og innkallinger publiseres på hjemmesidene fortløpende. 

På disse sidene finner du referater som er publisert: 

Innkalling og referater fra ordfører- og kommunedirektørmøter

Referater fra Strategisk Samarbeidsutvalg

Referat fra Samarbeidsstyret

Lokale samarbeidsutvalg

Retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble lovfestet fra 1. januar 2015; se Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Rettighetsfestingen er ment å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

Alle kommuner i KHS ble i 2019 invitert til å være med i anskaffelsen av ny tjenestekonsesjonskontrakt BPA. Det var 16 kommuner som ble med i arbeidet. Bærum kommune tok, på vegne av KHS, ansvaret for å lede anskaffelsesprosessen. Kommunene deltok i samarbeidet med nødvendige ressurser og kompetanse. Les mer om saken her.

Samarbeidsstyret i kommunehelsesamarbeidet

Samarbeidsstyrets oppgaver er å utarbeide og følge opp handlingsplan og budsjett, med årlige prioriterte fokusområder, representere Kommunehelsesamarbeidet i Strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskapet (SSU), og initiere prosjekter og tiltak, herunder beslutte, om det skal søkes ekstern finansiering. Kommunene peker ut representanter til samarbeidsstyret. Virketid for representantene er 4 år, med mulighet for gjenvalg. Se hvem som representerer kommunene, hvilke avtaler som gjelder og referater fra møter i samarbeidsstyret her

Helsefelleskapet i Vest-Viken

Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 19 helsefellesskap. Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres. 

Partene har et felles ansvar for at befolkningen får riktig bistand, behandling og oppfølging på rett sted og til rett tid og at befolkningen skal ha likeverdige helsetjenester av god kvalitet uavhengig av bosted og sosiale forhold

Les mer om Helsefellesskapet i Vest-Viken her

KS og Helsedirektoratet er enige om 7 prioriterte aktiviteter i kommunal sektor i 2023. 6 av disse treffer vår region.

DigiViken har samlet nettverkene i vårt område under en paraply, og har tilrettelagt for en struktur som speiler nasjonal styringsmodell for ehelse. Dette innebærer bla at kommunenes interesser er ivaretatt i en rekke nasjonale og regionale fora.

KS eKomp har for 2023 fått disse 6 aktiviteter i sitt mandat, og skal følge dette opp med kommunene.

Under ser du en oversikt over status for hvert enkelt innføringsområde: 

Den 16 november 2023, stenges Infotorg som kommuner har benyttet for å hente inn skatte- og inntektsdata knyttet til vederlag og fakturering av sykehjem langtid og Praktisk bistand. KS følger opp våre EPJ-leverandører på dette, men foreløpig har ingen av disse lagt fram noen konkrete utviklingsplaner. Les mer om saken her.

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester er tatt i bruk i 11 av 21 kommuner i vårt område. I løpet av høsten -23 og ut -24 vil nasjonalt prosjekt knyttet til legemiddelprogrammet rulles ut til kommuner, fastleger og sykehus. Dette blir en felles aktivitet i hele sektoren, der alle parter skal ta i bruk løsningen samtidig, og for kommunenes del, er forutsetningen for å ta i bruk løsninger knyttet til legemiddelprogrammet at kommunen har innført Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester. Les mer om Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester, og legemiddelprogrammet her.

Felles aktiviteter

På oppdrag fra Samarbeidsstyret, har Asker og Bærum kommune utarbeidet ROS og DPIA som alle kommuner i opptaksområdet kan benytte knyttet til bruk av NHN’s videoløsning join.no. Ønsker din kommune å ta i bruk videoløsning for eksempel til pasientkonsultasjon eller brukermøter, må kommunen gjøre en personvern- og risikovurdering. Dette er et omfattende og ressurskrevende arbeid.

Asker og Bærum kommune har på vegne av alle kommuner i KHS påtatt seg dette oppdraget, og har tilgjengeliggjort dette for nedlastning til til bruk i alle kommuner. 

Alle dokumenter kan lasten ned her